Офіційний веб-сайт
Наприклад, 25.11.2020
Наприклад, 25.11.2020
Для людей з вадами зору

Подання запиту на інформацію

Надання публічної інформації Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює у відповідь на запит на інформацію.

Надання публічної інформації Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює у відповідь на запит на інформацію.

Письмовий запит на інформацію складається у довільній формі.
При цьому необхідно вказати:

 • ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
 • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
 • підпис і дату

Наразі триває підготовка першочергових документів та створення належних умов щодо забезпечення роботи Національного агентства, тому перепрошуємо за тимчасові незручності щодо оформлення запиту на інформацію, який тимчасово можна подати:

В усній чи письмовій формі особисто: 

 • за адресою: бульвар Дружби народів, 28, м. Київ,
 • по телефону (044) 200-06-35

Шляхом надсилання в письмовій формі:

 • за поштовою адресою: бульвар Дружби народів, 28, м. Київ, 01133, Національне агентство з питань запобігання корупції (на конверті зазначати: "Публічна інформація")
 • за електронною адресою: publishinfo@nazk.gov.ua

Доступ до публічної інформації у Національному агентстві, який забезпечується шляхом надання інформації за запитом на інформацію, здійснюється з дотриманням послідовності дій:

 1. Організаційне забезпечення опрацювання запитів (розгляд, підготовка та надання відповідей), що надходять до Національного агентства, здійснює спеціальний підрозділ з питань запитів на інформацію – сектор з питань доступу до публічної інформації Департаменту організаційного та кадрового забезпечення.
 2. Приймання та реєстрацію письмових запитів здійснює структурни підрозділ апарату Національного агентства, до компетенції якого належить ведення діловодства – відділ документального забезпечення Адміністративного департаменту (далі – служба діловодства). Реєстрація запитів здійснюється в день надходження або наступного робочого дня, в разі надходження їх після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові неробочі дні.
 3. Служба діловодства протягом одного дня передає зареєстровані запити для накладення резолюції Голові Національного агентства (заступнику Голови – у разі відсутності Голови) або члену Національного агентства відповідно до розподілу функціональних обов’язків. Після накладення резолюції такі запити передаються на виконання спеціальному підрозділу з питань запитів на інформацію, а також структурним підрозділам апарату Національного агентства, що володіють запитуваною інформацією та визначені резолюцією до запиту (далі – співвиконавці). Запити зі строком розгляду 48 годин передаються для розгляду негайно.
 4. Реєстрація та опрацювання запитів, що надійшли в електронній формі, телефонних запитів здійснюється в тому самому порядку, що й письмових запитів, після їх роздрукування на паперовому носії спеціальним підрозділом з питань запитів на інформацію. Зміст телефонного запиту фіксується працівником зазначеного підрозділу.
 5. Відповідь на запит готує спеціальний підрозділ з питань запитів на інформацію з урахуванням інформації, наданої співвиконавцями не пізніше ніж за два робочих дні до настання терміну виконання запиту або не пізніше 24 годин до настання строку виконання запиту зі строком розгляду 48 годин.
 6. Відповідь на запит надається не пізніше п’яти робочих днів з дня його отримання Національним агентством. Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня надходження запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту повинне бути обґрунтованим.
 7. Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку серед значної кількості даних, строк розгляду запиту продовжується до 20 робочих днів, про що письмово повідомляється запитувачу.
 8. Рішення щодо належності конкретних відомостей до інформації з обмеженим доступом приймає керівник самостійного структурного підрозділу апарату Національного агентства, який володіє запитуваною інформацією, відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 9. Інформація на запит надається безкоштовно. Якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більше десяти сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання або згідно з розміром фактичних витрат на копіювання або друк документів і порядком відшкодування таких витрат, затверджених відповідним рішенням Національного агентства.
 10. Якщо Національне агентство має підстави, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації», спеціальний підрозділ з питань запитів на інформацію у визначений строк та з дотриманням вимог щодо оформлення надсилає листи щодо відмови або відстрочки в задоволенні запиту на інформацію або належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача.
 11. Матеріали листування за запитами зберігаються у встановленому порядку у спеціальному підрозділі з питань запитів на інформацію згідно з номенклатурою справ Національного агентства.
 12. Спеціальний підрозділ з питань запитів на інформацію щомісяця до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом, за результатами систематизації та аналізу розгляду отриманих Національним агентством запитів складає звіт щодо задоволення запитів на інформацію, який оприлюднюється в установленому порядку.
 13. Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та надається на запит у формі відкритих даних у разі додержання однієї з умов, визначених у частині третій статті 101 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 14. Публічна інформація про діяльність Національного агентства надається у формі, визначеній законодавством. Якщо форму надання публічної інформації законодавством не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі відсутності можливості надання публічної інформації у запитуваній формі, вона надається в тому вигляді, в якому зберігається у Національному агентстві.