Офіційний веб-сайт
Наприклад, 24.10.2020
Наприклад, 24.10.2020
Для людей з вадами зору

Загальна інформація

Інформація щодо розробки антикорупційних програм

Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади доступні за посиланням.

Правову основу підготовки антикорупційних програм органів влади становлять стаття 19 Закону України «Про запобігання корупції» (Закон), Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади (Методологія) та Порядок підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження (Порядок). Всі нормативно-правові та методологічні документи, розміщені на сторінці Нормативне і методолгічне забезпечення.

Так, згідно з положеннями частини першої статті 19 Закону антикорупційні програми приймаються в:

 • Адміністрації Президента України, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, державних цільових фондах – шляхом затвердження їх керівниками;
 • Апараті Ради національної безпеки і оборони
  України – шляхом затвердження Секретарем Ради національної безпеки і оборони України;
 • Національному банку України – шляхом затвердження Правлінням банку;

Рахунковій палаті, Центральній виборчій комісії, Вищій раді юстиції, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласних радах, Київській та Севастопольській міських радах, Раді міністрів Автономної Республіки Крим – шляхом затвердження їх рішеннями.  

Структура антикорупційної програми визначена у частині другій цієї статті Закону, конкретизована у Порядку та включає такі складові:

 1. Положення про визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері
 2. Заходи з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері
 3. Заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми
 4. Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування
 5. Процедуру та суб’єкта, відповідального за здійснення періодичного моніторингу виконання антикорупційної програми, процедуру оцінки її виконання, процедуру та випадки періодичного перегляду програми
 6. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків

Антикорупційна програма може містити також інші спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням заходи

 • Такі заходи не повинні дублювати або підміняти заходи з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, а також заходи з усунення корупційних ризиків.
 • До вказаного розділу може бути включено заходи щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803, конкретні процедури виконання заходів з реалізації засад відомчої політики (наприклад, графіки консультувань уповноваженим підрозділом, процедури отримання повідомлень про корупцію, механізми співпраці з спеціально уповноваженими суб’єктами в сфері протидії корупції тощо).

Затвердженню антикорупційної програми має передувати публічне обговорення її проекту відповідно до вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики

 • Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення публічних заходів: конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей (нарад) з громадськістю або Інтернет-конференцій, відеоконференцій.
 • Засідання громадських рад, інших допоміжних органів, утворених при органах виконавчої влади можуть проводитися додатково у рамках публічного громадського обговорення.

Антикорупційні програми підлягають погодженню Національним агентством з питань запобігання корупції

Антикорупційні програми подаються на погодження разом із супровідним листом (із зазначенням прізвища та ініціалів керівника уповноваженого підрозділу / уповноваженої особи та контактного номера телефону), до якого додаються:

 1. оригінал та завірена в установленому законодавством порядку копія антикорупційної програми (тобто в паперовому вигляді);
 2. завірена в установленому порядку копія розпорядчого документа, яким її затверджено;
 3. матеріали щодо проведеної оцінки корупційних ризиків, а саме:
 • у разі здійснення оцінки комісією з оцінки корупційних ризиків – робочий план оцінки корупційних ризиків, формальне визначення ідентифікованих корупційних ризиків;
 • у разі проведення оцінки уповноваженою особою – документи, які підтверджують здійснення такої оцінки (інформація про об’єкти оцінки, використані джерела інформації, методи і способи проведення оцінки, критерії визначення рівня ймовірності та наслідків, використані під час проведення оцінки, аналітичні записки, у тому числі за результатами опрацювання уповноваженою особою пропозицій структурних підрозділів);
 1. інформація щодо проаналізованих нормативно-правових актів (у тому числі під час проведення оцінки корупційних ризиків);
 2. інформаційно-аналітичні матеріали за результатами публічного обговорення проекту антикорупційної програми.

Під час підготовки антикорупційної програми може бути також використано Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджені рішенням Національного агентства від 19 січня 2017 року № 31, які містять типові корупційні ризики та заходи щодо їх усунення.».