Офіційний веб-сайт
Наприклад, 27.11.2020
Наприклад, 27.11.2020
Для людей з вадами зору

Загальна інформація

Розділ Х Закону України «Про запобігання корупції» передбачає заходи із запобігання корупції у діяльності юридичних осіб.

Розділ Х Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) передбачає заходи із запобігання корупції у діяльності юридичних осіб.

Так, одним із необхідних та обґрунтованих заходів із запобігання і протидії корупції у діяльності юридичної особи є розроблення та затвердження антикорупційної програми, яка являє собою комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної особи.

Методичні рекомендації щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб

Відповідно до частини другої статті 62 Закону в обов’язковому порядку антикорупційна програма затверджується керівниками:

  • державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень;
  • юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.

З метою створення та запровадження в Україні мінімальних стандартів для вищевказаних юридичних осіб, дотримання яких є обов’язковим для відповідності їх діяльності антикорупційним принципам, встановленим Законом та міжнародними актами і стандартами у цій сфері, Типову антикорупційну програму юридичної особи затверджено рішенням Національного агентства.

Роз’яснення застосування антикорупційного законодавства

У зв’язку з численними зверненнями до Національного агентства щодо призначення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми, та надання згоди на її звільнення інформуємо про таке.

  • Частиною п’ятою статті 62 Закону передбачено, що в юридичних особах, зазначених у частині другій цієї статті Закону, для реалізації антикорупційної програми призначається особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми (далі – Уповноважений), правовий статус якої визначається цим Законом.
  • Згідно зі статтею 64 Закону Уповноважений є посадовою особою юридичної особи, що призначається відповідно до законодавства про працю керівником юридичної особи або її учасниками (засновниками) у порядку, передбаченому ухваленою антикорупційною програмою.

Звертаємо увагу, що антикорупційне законодавство визначає саме призначення особи на посаду Уповноваженого відповідно до законодавства про працю, а не покладання виконання обов’язків (визначення) на одного з працівників юридичної особи.

При цьому законодавство про працю складається з Кодексу законів про працю України (далі – Кодекс) та інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього (частина перша статті 4 Кодексу).

  • Згідно з частиною другою статті 2 Кодексу працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.
  • Також стаття 21 Кодексу, яка регулює питання укладення трудових договорів, визначає, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Водночас, згідно із нормами Закону несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю юридичної особи.

Крім того, слід зазначити, що розірвання трудового договору з ініціативи керівника юридичної особи або її засновників (учасників) з особою, яка працює на посаді Уповноваженого, може бути здійснено за умови надання згоди Національним агентством.

Таким чином, Національне агентство надає згоду на звільнення особи з посади Уповноваженого за сукупності таких двох умов:

  •  особа працює на відповідній посаді в будь-якій юридичній особі, визначеній у частині другій статті 62 Закону;
  • розірвання трудового договору з особою здійснюватиметься з ініціативи керівника юридичної особи або її засновників (учасників).

При цьому письмове інформування Національного агентства про звільнення особи з посади Уповноваженого, передбачене частиною шостою статті 64 Закону, здійснюється керівником юридичної особи незалежно від підстав такого звільнення.